Leerlijn en onderwijskundig concept
Met de leerlijn Metropole op School krijgt muziekeducatie vanuit het Metropole Orkest een plaats in het primair onderwijs. In het onderwijskundig concept leest u meer over de achtergronden van het lesmateriaal en de didactische inzichten die eraan ten grondslag lagen. Ook vindt u in deze documenten een schematische weergave van de leerlijn:

Didactische principes
De methode is gericht op ontdekken, raken en samenbrengen. Bij het ontwikkelen van de leerlijn is uitgegaan van een aantal didactische principes:

  • Authentiek klinkend materiaal nodigt uit om verder onderzocht te worden.
  • Muziek klinkt en kan vastgelegd worden: muziek kunnen vastleggen en vastgelegde muziek kunnen lezen, is geen voorwaarde voor muziekonderwijs.
  • De nieuwsgierigheid die muziek teweegbrengt, zorgt voor intrinsieke motivatie.
  • Muziek maak je samen met anderen (samenwerkend leren).
  • Uitdagende muzikale opdrachten sluiten aan bij de exploratiewens van kinderen.
  • De docent is niet leidend in het lesmateriaal en heeft dus geen specifieke voorkennis nodig: de leerkracht volgt en stuurt het leerproces van de leerlingen.
  • Gedifferentieerd leren sluit aan bij niveauverschillen, verschillen in voorkennis en diverse leerstijlen.

Kerndoelen
Om de leerlijn optimaal te laten aansluiten bij de te behandelen kerndoelen ‘kunst en cultuur’ die horen bij het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs, is rekening gehouden met de volgende kerndoelen:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en  ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.